Metodika výcviku CW


Při dodržení níže uvedených zásad můžete s úspěchem zvládnout příjem telegrafní abecedy za pouhé 3 týdny ! tempem 50 znaků/min !

Předpokladem je dodržovat následující zásady:

 • Cvičit denně, nejlépe dvakrát, po dobu 45 minut minimálně.
 • Učeni před spanim / večer / je plýtváním času!
 • Večer jdi dřive spát a ráno vstaň o hodinu drive a cvič!
 • Zvládnuté znaky v textu potlačit na 5%.
 • Obtížné znaky v textu početně zdůraznit.
 • Nové znaky zvládnout (samostatně) rychlostí min.80 zn/min
 • Znaky vysílat rychle! (70 až 120 zn/min) ale se zachováním výsledné rychlosti (20 až 30 zn/min ) textu. ( Časová komprese ).
 • V počátečním období osvojování znaků předřadit před plynulé vysílání ruční krokování a příjem bez zápisu s vyšší rychlostí.

Pro automatické vysílání textu je správná (vhodná) taková rychlost, při níž budete mít s příjmem problémy a výskyt chyb bude až 10%. ( Při kontrolním příjmu rychlost snížíte až na max 1 chybu na řádek textu !)

Doporučený objem znaků pro intenzivní výcvik za 1 den je (obecně) 6 až 7 telegramů o 250 znacích, což je 1500 až 1750 znaků!

Doporučované "vysoké" rychlosti vysílání jednotlivých znaků mají usnadnit vnímání značky v celku ( = KOMPAKTNĚ !) a výhradně se zapojováním sluchového centra v mozku - nikdy ne s transformací akustického tvaru na grafický - převod do podoby teček a čárek !

Sluchem přijímaná telegrafie je jen "neobvyklým druhem cizí řeči". Při Vašem učení proto musíte v mozku aktivovat stejná centra a používat stejné metody, jaké užíváte při výuce cizímu jazyku.

Závěr z této skutečnosti je jednoznačný. Sluchem přijaté slovo stejného významu a to v jakékoliv formě, musí vyvolat stejnou odezvu. Například : slyšíme "JEDNA" nebo "TY DÁ DÁ DÁ DÁ" a automaticky napíšeme 1, nebo např.: "K", "TÁ DY DÁ" a píšeme samozřejmě K.

Pro vaše rozcvičení na začátku každé lekce doporučuji příjem textu BEZ ZÁPISU na papír. Cvičte Jen s utlumeným hlasovým výstupem, tj. "v duchu" vyslovujte hláskované znaky, např. ADAM, OTAKAR, JEDNA, ROZDĚL, OTAZNÍK atd.

Hlavním smyslem příjmu bez zápisu je aktivace nejdůležitějších mozkových partií a "algoritmů", při současném odlehčení mozku o motorickou reakci - zápisu přijatého znaku.

Je to navíc i výborná autodiagnostická metoda pro zjištění stupně "zvládnutí" probraných znaků. Příjem bez zápisu je příjemný a zpravidla jsme mile překvapeni našimi schopnostmi. Nejsou vzácné případy kdy touto formou přijímáte texty vysílané až dvojnásobnou rychlostí.

V tomto textu není záměrně vynechán přehled telegrafních znaků ve formě text - morseův tvar. Potřebujete li zjistit jaký tvar (zvukový) má určitý znak, tak si jej jako jediný zadáte do podkladu ke generování textu a necháte si jej vyslat.

Důležité je rychlé osvojení způsobu "zápisu" (psaní) přijatých znaků, a to takovou formou písma, která je časově rychlá a zaručuje posléze 100% čitelnost.

Posloupnost zařazování znaků do výcviku příjmu není kriticky osudová. Pro profesionální výuku je ověřeno následující pořadí:

LEKCE ZNAKY
1 A F G S =
2 O T omyl
3 B Z
4 U ?
5 K R +
6 P E
7 M C
8 Q J
9 N X
10 I V L
11 W Y
12 H D
13 , : !
14 1 3 5 /
15 7 9 2
16 4 6 8 0
17 .
18 opakuj!

Efektivním a správně zaměřeným cvičením dosáhnete spolehlivého příjmu již tempem 50 zn/min! Ovšem nácvik příjmu probíhá až po poslední 18. lekci při "základní rychlosti" to je 20 až 30 zn/min.

Smíšený text, což je text složený kombinací existujících znaků, je také potřebné nacvičit, ale až po osvojení všech znaků tempem 5O.MĚŘENÍ RYCHLOSTI VYSÍLÁNÍ


Metoda PARIS je objektivní a standardní. Respektuje rozdílné délky značek ( př. E T J Q 9 0 / ! a pod. ) Jednoduchá metoda k testování reálné rychlosti spočívá ve vytvoření "kalibračního textu" (50 skupin PARIS) a jeho odvysílání se současným měřením doby. Ke zjištění rychlosti vysílání se však používá operativnější - rychlejší metoda (trvá 30 sec):

RYCHLOST VYSÍLÁNÍ (znaků/min) = počet skupin "PARIS" za 30 sec x 10.

Příklad: Za 30 sec bylo vysláno 11,5 skupin "PARIS", Rychlost = 11,5 x 10 = 115 znaků/min

Poznámka k síle / hlasitosti značek při nácviku:

 • Předpokládá se počáteční výcvik bez jakéhokoliv rušení.
 • Taktéž prostředí okolo vás je naprosto tiché.
 • Zásadně cvičte příjem ze SLUCHÁTEK , opatřených těsnými a měkkými náušníky.
 • Hlasitost nastavte jen tak nízkou, aby jste spíš sluch museli bystřit než tlumit ! Při nevhodné vyšší hlasitosti nastává okamžitě únava a sluchový útlum. Učení je tak totálně narušeno ! PAMATUJ = jen slabý signál! Přepych reproduktoru až později! teď jde o čas ! ( stejný efekt má úroveň hlasitosti příposlechu i při nácviku vysílání / klíčování. Přesnější značky vyšlete vždy při slabém příposlechu).
 • U zkoušky podáte lepší výkon použijete li svá sluchátka a zásadně svůj TELEGRAFNÍ KLIČ.

Poznámka k efektivnímu a 100% čitelnému tvaru písma:

 • Doporučuje se písmo tiskací ( VELKÉ ) nebo "hůlkové" = podobné tomuto textu.
 • Z hlediska rychlosti zápisu je problémem relativně krátký tvar telegrafní a složitý tvar grafický téhož znaku. Proto se snažte zefektivnit tvar a zápis tak, aby jste vystačili nejlépe s JEDNÍM tahem, v ostatních případech s dvěma tahy.
 • Základní doporučení: ( k vybraným znakům )
  B psát jako řecké písmeno BETA = 1 tah.
  E psát jedním tahem jako obrácenou TROJKU.
  R psát jedním tahem, podobně jako B


SCHÉMA ČLENĚNÍ NÁCVIKU PŘI
OSVOJOVÁNÍ NOVÝCH ZNAKŮ
(příklad pro 2 nové znaky)


  I. OPAKOVÁNÍ
  • Příjem sluchem (bez zápisu) s hláskováním v duchu.
  • Text je složen ze všech dosud probraných znaků.
  • Cvičit do zvládnutí při rychlosti 40zn/min.
  • Příjem se zápisem. Všechny probrané znaky. (samostatně písmenový a číslicový text).
  • Cvičit do zvládnutí rychlostí 25zn/min a s nejvýše 1 chybou v řádku.

 1. II. NÁCVIK 1. NOVÉHO ZNAKU
  • Příjem sluchem (bez zápisu) s hláskováním v duchu.
  • S maxim. soustředěním si vtesáváme znak do paměti !!! (doporučuji maxim. koncentraci, včetně zavření očí )
  • Rychlost vysílání zvyšovat od tempa 30 až na 80 (krokováním).
  • (Upřesnit si správný tvar písma pro zápis znaku !)
  • Příjem se zápisem s rychlostí od 30 až do 80 zn/min.

 2. III. NÁCVIK 2. NOVÉHO ZNAKU
  • Příjem sluchem (bez zápisu) s hláskováním v duchu.
  • S maxim. soustředěním si vtesáváte znak do paměti!!! ( Opět krajní soustředění a zavřené oči ).
  • Upřesnit si správný tvar písma pro zápis znaku !
  • Příjem nového dalšího znaku se zápisem.
  • Propracovat techniku zápisu znaku až do rychlosti 8O zn/min (krokováním).

 3. IV. NÁCVIK PŘÍJMU OBOU NOVÝCH ZNAKŮ
  • Příjem sluchem (bez zápisu) s hláskováním v duchu.
  • S maxim. soustředěním (při zavřených očí) vštěpovat nové znaky do paměti v jejich zvukové podobě.
  • Bezchybně rozlišovat -přijímat znaky až do rychlosti 80 zn/min (krokováním).
  • Příjem se zápisem ( text obsahuje pouze nové znaky ).
  • Rychlost vysílání na konci této 8. části nácviku musí být 80zn/min s maxim. 1 chybou na řádek (10 skupin).
  • Zvláštní důraz na upevnění nového způsobu zápisu ( čitelnost a rychlost ).

 4. V. SPOLEČNÝ PŘÍJEM VŠECH ZNAKŮ
  • Vygenerovat text s velkou převahou nových znaků.
  • Metodou krokování citlivě určovat rychlost vysílání.
  • Po osvojení příjmu při rychlosti 20 zn/min přejít na souvislé vysílání textu rychlostí 20 - 25zn/min. !! Tato fáze je nejobtížnější a rozhodující !!
  • Podle vašich výsledků bude objem zde vyslaných znaků asi 750 až 1000 ! až do bezchybného příjmu rychlostí 25zn/min. Je vhodné zkusit příjem i rychlostí 30 zn/min, i když bude více chyb (do 10% chyb je to v pořádku ).

 5. VI. OSVĚŽOVACÍ ZÁVĚR
  • Formou příjmu BEZ ZÁPISU diagnostikujte své schopnosti.
  • Vygenerujte text orientovaný na obtížné znaky.
  • Rychlost souvislého vysílání zpočátku nastavte na 30zn/min. Podle vaší odezvy rychlost citlivě zvyšujte.
  • Měli by jste si potvrdit, že se námaha vyplatila.

Převzato od Josefa, OK2BKX


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO