Soutěž dětí a mládeže v radioelektronice 2002
republikové kolo

Letní tábor OS Kovo Lutín, Domašov nad Bystřicí, 24. až 26.5. 2002
pořádal DDM Olomouc


Odborný test kategorie Ž1 - Mladší žáci

Každá otázka je za dva body. Časový limit je 45 minut. Maximální počet bodů je 20x2=40 bodů.

 1. Kolik elektrických článků obsahuje plochá baterie a jak jsou zapojeny?
 2. Zapojíš-li dva shodné rezistory paralelně, výsledný odpor tohoto spojení bude:
 3. Máš k dispozici cívku. Který přístroj by jsi použil pro změření stejnosměrného odporu cívky?
 4. Připojíme-li na svorky měřiče odporu kondenzátor 33pF změřený odpor bude?
 5. Která z uvedených přiložených napětí způsobí průchod proudu diodou v obrázku. (Uvažujte ideální křemíkovou diodu)
  1. U = 0.7V
  2. U = 0.3V
  3. U = -0.7V
 6. Připojíme-li diodu LED na střídavé napětí o frekvenci 20Hz, bude
  1. trvale svítit,
  2. nebude svítit, protože je na stejnosměrný proud,
  3. bude blikat s frekvencí 20Hz.
 7. Co je na obrázku uvedeno špatně
  1. Označení vývodů B, C, E.
  2. Obrázek je v pořádku.
  3. Vodivost
 8. Jaký proud I protéká obvodem
  1. I=1.5mA
  2. I=3mA
  3. I=0.75mA
 9. Kde musí být u napájecího zdroje filtrační kondenzátor?
 10. Logické obvody TTL (např. obvod 7400) jsou napájeny napětím?
 11. Které z následujících částí nenajdeme v přijímači s přímým zesílením
  1. vstupní díl
  2. mezifrekvenční zesilovač
  3. nízkofrekvenční zesilovač
 12. Signál na obrázku je
  1. střídavý sinusový o kmitočtu 1MHz,
  2. stejnosměrný s kmitočtem 200mHz,
  3. střídavý s kmitočtem 25Hz.
 13. Nízkofrekvenční zesilovač s obvodem TDA2005 má parametr Pout=10W. Co to znamená?
 14. Kterému hradlu přísluší pravdivostní tabulka:
 15. Jaký kmitočtový rozsah by jsi doporučil pro zesilovač, který by měl sloužit jako koncový stupeň k CD přehrávači
  1. 20Hz - 2KHz
  2. 2000Hz - 2KHz
  3. 20Hz - 20KHz
 16. Na nosiči CD je zvuková nahrávka uložena
  1. Digitálně
  2. Analogově
  3. jedná se o magnetický záznam, je tedy analogový
 17. Odhadni (vypočti) hodnotu rezistoru R. Je požadováno napětí na diodě LED 2V. Při tomto napětí diodou protéká proud 10mA. Odpor bude mít hodnotu řádově
  1. jednotky ohmů,
  2. stovky ohmů,
  3. desítky až stovky tisíc ohmů.
 18. Při zapojení nízkofrekvenčního zesilovače slyšíme v reproduktoru rozhlasovou stanici, i když vstup není zapojen. Jak rušivý signál odstraníme?
 19. Při leptání plošných spojů se používá nejčastěji jaká chemická sloučenina?
 20. Na soutěž jsi si přinesl výrobek. Pokus se nakreslit jeho blokové schéma a stručně popiš jeho funkci:

Poznámka:
počet otázek a správnost zadání jsou vázány na dodané podklady a webmaster neručí za správnost.


Hlavní strana OK1KHQ | Poslat mail OK1DUO